۲۲ تا ۲۶ شهریور | سالن ۱۰ و ۱۱ | غرفه ۱۰۲۳ منتظر حضور گرمتان هستیم.